Das Große Lexikon des Buddhismus

tonrin | 遁倫 | 1079:2a | leer
Shirabe-unjū | 調雲集 | 770:9a | leer
Enyū | 円献 | 138:6 a | unformatiert
ban | 幡 | 1170:3a | unbearbeitet
rokudō | 六道 | 1501:4a | unbearbeitet
Wadderu | 1508:6 | unbearbeitet
Wattāsu | 1508:5 | unbearbeitet
Watanabe-Kaigyoku | 渡辺海旭 | 1508:4 | unbearbeitet
Watanabe-Unshō | 渡辺雲照 | 1508:3 | unbearbeitet
Wada-Chiman | 和田智満 | 1508:2 | unbearbeitet
Washio-Junkyō | 鷲尾順敬 | 1508:1 | unbearbeitet
wasan | 和讚 | 1507:7 | unbearbeitet
Wago-shōgyō-mokuroku | 和語聖教目録 | 1507:6 | unbearbeitet
wakōdōjin | 和光同塵 | 1507:5 | unbearbeitet
Wagō-shō | 和合性 | 1507:4 | unbearbeitet
Wakō-ji | 和光寺 | 1507:3 | unbearbeitet
Wakakusa-garan-ato | 若草伽藍跡 | 1507:2 | unbearbeitet
ronge | 論家 | 1507:1 | unbearbeitet
rongi | 論義 | 1506:4 | unbearbeitet
ron | 論 | 1506:3 | unbearbeitet
Roppōrai-kyō | 六方礼経 | 1506:2 | unbearbeitet
roppō-shū | 六方衆 | 1506:1 | unbearbeitet
roppa-tetsugaku | 六派哲学 | 1505:2 | unbearbeitet
rokkon | 六根 | 1505:1 | unbearbeitet
rokketsujō | 六決定 | 1504:7 | unbearbeitet